Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

 

Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, 

organizačná zložka Základná škola sv. Michala  

oznamuje rodičom, že

zápis detí do 1. ročníka

pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

v dňoch 10. – 11. apríla 2018

v čase od 13,00 - 18,00 hod 

12. apríla 2018 

v čase od 8:00 - 12:30hod

 

Škola našim deťom ponúka:

- výchovu a vyučovanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky v atmosfére tolerancie, pravdy a lásky,

- otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

- vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka, nemeckého alebo ruského, prebieha v dvoch moderne vybavených jazykových učebniach,

- vyučovanie informatiky od 3. ročníka v dvoch počítačových učebniach vybavených najnovšou výpočtovou technikou,

- využívanie informačných technológií pri vyučovaní  vo viacerých vyučovacích predmetoch,

- vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule s využitím moderných vyučovacích programov,

- podpora rastu nadaných detí,

- pravidelné organizovanie školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho kurzu aj na prvom stupni,

- škola organizuje olympiády vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, biblickú olympiádu, žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych súťaží a projektov,

- v rámci vyučovacieho procesu organizujeme rôzne exkurzie a výlety na Slovensku aj v zahraničí,

- možnosť trávenia voľného času detí a rozvíjanie ich záujmov v školskom klube detí od 6.30 hod. do 16.15 hodiny popoludní,

- zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej ponuke pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií cez školské Centrum voľného času (športové, jazykové, umelecko-kultúrne, vzdelávacie krúžky; výlety, letné tábory, športové aktivity a iné.)

- odborné služby školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a školského logopéda,

- pre deti s mentálnym a telesným postihnutím možnosť zápisu do špeciálnych tried,

- príjemné školské prostredie s modernými pestrofarebnými triedami a kvalitným školským nábytkom,

- úschova osobných vecí do uzamykateľných šatňových skriniek;

- zmodernizované priestory toaliet;

- pohybové aktivity v dvoch telocvičniach s lezeckou stenou a v posilňovni, vonkajšie ihriská,

- možnosť žiakov stravovať sa v zmodernizovanej jedálni priamo v budove školy

Naša škola sa stáva kultúrnym, športovým a spoločenským centrom mesta a regiónu. Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým dôrazom na vzdelanie, integráciu, podporu rodiny a vzťah k okoliu. Naša škola má snahu formovať žiaka na celostnú kresťanskú osobnosť, rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť všetkých k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať. Naším ďalším cieľom je viesť žiakov k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.

Budúcich prváčikov medzi nami radi privítame!

K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa priniesť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Zápis - 1.ročník - plagát

Zápisný lístok ZŠ pre šk. rok 2018-19

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria