Školský poriadok ZŠ

Navigácia

Školský klub detí

ŠKD

Školský klub detí ako súčasť Katolíckej spojenej školy Nemšová, je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zohráva významné miesto vo výchove detí vo voľnom čase podľa zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní školského zákona.

ŠKD pracuje v tomto školskom roku 2021/2022 podľa stanoveného a schváleného ŠkVP ŠKD, plánu práce ŠKD a úloh vyplývajúcich z MZ ŠKD. Pri stanovení úloh sme vychádzali z pokynov MŠ SR, ŠkVP ZŠ sv. Michala a plánu práce školy.

Školský klub detí svojou štruktúrou činností ponúka deťom široké spektrum vyplnenia voľného času. Sú tu zahrnuté aktivity z oblasti spoločensko-vednej, esteticko- výchovnej, telovýchovnej, športovej a zdravotnej, pracovno-technickej a prírodovedno - enviromentálnej.

Hlavnými cieľmi výchovy v ŠKD sú rozvoj schopností, osvojenie vedomostí a návykov, získanie skúseností a sformovanie charakteru dieťaťa. Sú vždy vyjadrením určitého ideálu, ktorý obsahuje požiadavky a predstavy o tom, čím by sa mal človek vyznačovať.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania pomáha odstraňovať a kompenzovať zaťaženie detí z vyučovania. Prioritou je relaxácia a aktívny pohyb.

ŠKD rešpektuje psychohygienu dieťaťa, v každej záujmovej činnosti sa účinne rozvíja celá osobnosť dieťaťa. Práca pedagóga v ŠKD tvorí medzistupeň medzi vyučovaním v škole a výchovou v rodine.

ŠKD a ZŠ úzko spolupracujú v mnohých aktivitách. Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia umožňujeme navštevovať ŠKD s cieľom podporovať ich a rozvíjať. Vytvárame podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu pohybových aktivít.

Pri tvorbe plánu práce ŠKD na školský rok 2021/2022 sme vychádzali zo zrealizovaných akcií v minulom školskom roku.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria